تائو ته چینگ

 بخش 15

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

تائو استاد باستان است.
ترفندهای شگفت آمیز از میان راز.
ژرفاهایی که قابل تشخیص نیستند.
به علت اینکه یک نفر نمی تواند آن ها را تشخیص دهد.
بنابراین وادار به توصیف ظاهرش می شود.

نامطمئن، مانند عبور از رودخانه زمستانی.
محتاط، مانند ترس از همسایه.
سنگین، مانند یک مهمان.
سست، مانند یخ در حال ذوب.
بی ریا، مانند چوب منبت کاری شده.
باز، مانند یک دره.
مبهم، مانند یک گل پر آب.

با این وجود چه کسی می تواند خودداری کند از آشفتگی و در اوج خاموشی بتدریخ پاک شود؟
با این وجود چه کسی می تواند با متانت باشد در حرکت تدریجی رسیدن به حیات؟

کسی نگاه دارد این را که تائو نمی خواهد بیش از حد لبریز شود.
به دلیل اینکه شخصی که بیش از حد لبریز نشده
در نهایت می تواند ایمن نگاه دارد و نه اینکه یک چیز جدید بسازد.

 

انگلیسی

The Tao masters of antiquity.
Subtle wonders through mystery.
Depths that cannot be discerned.
Because one cannot discern them.
Therefore one is forced to describe the appearance.

Hesitant, like crossing a wintry river.
Cautious, like fearing for neighbors.
Solemn, like a guest.
Loose, like ice about to melt.
Genuine, like uncarved wood.
Open, like a valley.
Opaque, like muddy water.

Who can be muddled yet desist
In stillness gradually become clear?
Who can be serene yet persist
In motion gradually come alive?

One who holds this Tao does not wish to be overfilled.
Because one is not overfilled
Therefore one can preserve and not create anew

 

چاپ