تائو ته چینگ

 بخش 14

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

به آن نگاه کن, دیده نمی شود
آن بیرنگ نامیده می شود
به آن گوش فرا ده, شنیده نمی شود
آن بی صدا نامیده می شود
به آن رس(بردار), نگاه داشته نمی شود
آن بی شکل نامیده می شود
این سه نمی توانند کاملا جدا باشند
بنابراین آن ها به هم پیوسته اند در یک چیز

بالای آن, درخشان نیست
زیر آن, تاریک نیست
ادامه می یابد تا بی کران, نامیده نمی شود
آن به نیستی باز می گردد
بدینگونه شکلی از بی شکلی نامیده می شود
تصویری از بی تصویری
این اسرار آمیز نامیده می شود
با آن رو در رو شو, رویش دیده نمی شود
به دنبالش رو, پشتش دیده نمی شود

به کار می رود به عنوان پرچم تائو
برای اداره هستی امروز
کسی که آغاز باستان(ایام دور) را می داند
که آن اندیشه تائو نامیده می شود

 

انگلیسی

Look at it, it cannot be seen
It is called colorless
Listen to it, it cannot be heard
It is called noiseless
Reach for it, it cannot be held
It is called formless
These three cannot be completely unraveled
So they are combined into one

Above it, not bright
Below it, not dark
Continuing endlessly, cannot be named
It returns back into nothingness
Thus it is called the form of the formless
The image of the imageless
This is called enigmatic
Confront it, its front cannot be seen
Follow it, its back cannot be seen

Wield the Tao of the ancients
To manage the existence of today
One can know the ancient beginning
It is called the Tao axiom

 

چاپ