تائو ته چینگ

 بخش 13

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

به پنداری و دون ساختن یک شخص را هراس انگیز می سازد.
بزرگترین شور بختی ضمیر خود انسان است.
به پنداری و دون ساختن که یک شخص را هراس انگیز می سازد چیست؟
به پنداری بلند است, دون ساختن کوتاه
داشتنش شخص را هراس انگیز می سازد
گم کردنش شخص را هراس انگیز می سازد
به پنداری و دون ساختن که یک شخص را هراس انگیز می سازد این است.
بزرگترین شور بختی ضمیر خود انسان است چیست؟
علت اینکه من بد اقبالی عظیمی دارم
این است که من نفس خود را دارم
اگر من هیچ نفسی نداشته باشم
چه بد اقبالی دارم؟
بنابراین کسی که ارج می نهد نفس را همانند جهان می تواند جهان را رها کند
کسی که دوست دارد نفس را همانند جهان
می تواند به جهان اطمینان کند

 

انگلیسی

Favor and disgrace make one fearful.
The greatest misfortune is the self.

What is "Favor and disgrace make one fearful"?
Favor is high, disgrace is low
Having it makes one fearful
Losing it makes one fearful
This is "Favor and disgrace make one fearful"

What is "The greatest misfortune is the self"?
The reason I have great misfortune
Is that I have the self
If I have no self
What misfortune do I have?

So one who values the self as the world
Can be given the world
One who loves the self as the world
Can be entrusted with the world

 

چاپ