تائو ته چینگ

 بخش 12

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

پنج رنگ چشم ها را نا بینا می کند.
پنج صدا گوش ها را نا شنوا می کند.
پنج مزه دهان را بی حس (از لحاظ درک مزه) می کند.

رقابت و شکار قلب را توسن (وحشی) می کند.
کالا هایی که بدست آوردن آن سخت است باعث زیان می شوند.

بنابراین دانا مواظب شکم خود است و نه چشمها.
این علت آن است که او دیگران را دور می اندازد و این را انتخاب می کند.

 

انگلیسی

The five colors make one blind in the eyes
The five sounds make one deaf in the ears
The five flavors make one tasteless in the mouth

Racing and hunting make one wild in the heart
Goods that are difficult to acquire make one cause damage

Therefore the sage cares for the stomach and not the eyes
That's why he discards the other and takes this

 

چاپ