تائو ته چینگ

 بخش 10

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

در نگاه داشتن روح و در آغوش گرفتن وحدت آیا کسی می تواند بدون گمراهی باشد؟
در جمع کردن Chi و ژرف نگری آیا می تواند یکی مانند نوزاد باشد؟
در پاک کردن راه جهان بینی آیا کسی می تواند بی نقص باشد؟
در دوست داشتن مردم و حکومت به ملت آیا کسی می تواند بدون دغل کاری باشد؟
در باز و بسته شدن درهای بهشتی آیا کسی می تواند روح Yin را نگاه دارد؟
در فهمیدن درست تمام دستوالعمل ها آیا کسی می تواند بدون اندیشه باشد؟

تحمل کن، بیفراز.
تحمل کن بدون مالکیت.
به اتمام رسانیدن بدون غرور.
برافراشتن بدون غلبه.
این نامیده می شود سلوک عارفانه.

 

انگلیسی

In holding the soul and embracing oneness Can one be without straying?
In concentrating the chi and reaching relaxation Can one be like an infant?
In cleaning away the worldly view Can one be without imperfections?
In loving the people and ruling the nation Can one be without manipulation?
In the heavenly gates opening and closing Can one hold to the feminine principle?
In understanding clearly all directions Can one be without intellectuality?

Bearing it, rearing it
Bearing without possession
Achieving without arrogance
Raising without domination
This is called the mystic virtue

 

چاپ