تائو ته چینگ

 بخش 9

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

نگاه داشتن فنجان و بیش از حد پر کردن آن
این نمی تواند مدت کوتاهی خوب بماند.
کوبیدن یک شمشیر و تیز کردن آن
نمی تواند مدتی دوام بیاورد.
طلا و جواهر در اتاقی پر شده
هیچ کس نمی تواند از آن حفاظت کند.
ثروت و مقام تکبر می آورد
و مصیبت به جا می گذارد.
هنگامی که پیشرفت تکمیل می شود شهرت
به دست می آید. و خود پسندی را کنار می نهد.
این است تائو آسمانی.

 

انگلیسی

Holding a cup and overfilling it
Cannot be as good as stopping short
Pounding a blade and sharpening it
Cannot be kept for long
Gold and jade fill up the room
No one is able to protect them
Wealth and position bring arrogance
And leave upon oneself disasters
When achievement is completed, fame attained, withdraw oneself
This is the Tao of Heaven

 

چاپ