تائو ته چینگ

 بخش 8

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

بالاترین خوبی در همانند آب بودن است.
آب هزارن سود بدون مجادله دارد.
او در مکان ها می ماند چیزی که مورد پسند مردم نیست.
بنابراین او شبیه تائو است.

در جاهای درست اقامت می کند.
قلبی با ژرفایی شگرف.
می بخشد با لطفی شگرف.
سخنی با صداقت شگرف.
حکم رانی می کند با سرپرستی شگرف.
مهار می کند با گنجایشی شگرف.
حرکت می کند با زمان سنجی شگرف.

برای اینکه او پیکار نمی کند.
او در پس نکوهش است.

 

انگلیسی

The highest goodness resembles water.
Water greatly benefits myriad things without contention.
It stays in places that people dislike.
Therefore it is similar to the Tao.

Dwelling at the right place.
Heart with great depth.
Giving with great kindness.
Words with great integrity.
Governing with great administration.
Handling with great capability.
Moving with great timing.

Because it does not contend
It is therefore beyond reproach

 

چاپ