تائو ته چینگ

 بخش 7

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

زمین و آسمان تا ابد پایدارند.
علت اینکه زمین و آسمان می توانند تا ابد پایدار می مانند این است که آنها برای هم وجود ندارند
بناباین می توانند تا ابد پایدار بمانند

بنابراین پیر دانا می فرماید:
قرار ده او را در انتها ولی در انتها به ابتدا می رسد
آیا در خارج از خود است و هنوز دوام یافته
آیا آن به واسطه نهایت نبود نفس نیست؟
این چگونگی دستیابی او به هدف هایش است.

 

انگلیسی

Heaven and earth are everlasting.
The reason heaven and earth can last forever Is that they do not exist for themselves
Thus they can last forever

Therefore the sage:
Places himself last but ends up in front
Is outside of himself and yet survives
Isn't it all due to his selflessness?
That's how he can achieve his own goals

 

چاپ