تائو ته چینگ

 بخش 6

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

روح دره، هیچ گاه خاموش نمی شود.
او زن عرفانی نامیده می شود.
دروازه زن عرفانی پایه زمین و آسمان نامیده می شود.
آن جریانی پایسته دارد, با بی آلایشی قابل درک.
به کار ببر, هیچ وقت پایان نمی پذیرد.

 

انگلیسی

The vale spirit, undying
Is called the mystical female
The gateway of the mystical female
Is called the root of Heaven and Earth
It flows continuously, barely perceptible
Utilize it, it is never exhausted

 

چاپ