تائو ته چینگ

 بخش 5

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

زمین و آسمان عادل هستند و می بینند هزاران چیز را همانند سگ های پوشالی.
پیر دانا عادل است و می بینند هزاران چیز را همانند سگ های پوشالی.

فضای بین آسمان و زمین آیا مانند دمی نیست؟
تهی است, و هرگز مصرف نخواهد شد.
آن حرکت میکند و بیشتر فراوری می کند.

تعداد بسیار زیادی کلمه به سرعت دچار کاستی و از کار افتادگی می شود.
و نمی توان با ساکت نگاه داشتن مقایسه نمود.

 

انگلیسی

Heaven and Earth are without bias
And regard myriad things as straw dogs.
The sage is without bias
And regards people as straw dogs.

The space between Heaven and Earth
Is it not like a bellows?
Empty, and yet never exhausted.
It moves, and produces more.

Too many words hasten failure.
Cannot compare to keeping quiet.

 

چاپ