تائو ته چینگ

 بخش 4

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

تائو تهی است
به کار بر, آن هیچ وقت پر نمی شود
بسیار ژرف! اینگونه می نماید که خاستگاه هزاران چیز است.

او تیز ها را کند می کند.
گره ها را می گشاید.
نور های خیره کنند را می کاهد.
غبار ها را می آمیزد.

بسیار مبهم! چنین می نماید که وجود دارد
من نمی دانم چه کسی او را به وجود آورده
او تصویری از جانشین خداوند است

 

انگلیسی

The Tao is empty
Utilize it, it is not filled up
So deep! It seems to be the source of myriad things

It blunts their sharpness
Unravels their knots
Dulls their glare
Mixes their dusts

So indistinct! It seems to exist
I do not know whose offspring it is
Its image is the predecessor of God

 

چاپ