تائو ته چینگ

 بخش 3

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

ستایش نکنید کسانی را که به هدفی رسیده اند
بنابراین مردم با هم مشاجره نخواهند کرد.
نیندوزید کالا های بدست آوردنشان سخت است
بنابراین مردم دزد نخواهند شد.
نشان ندهید چیزهای آرزو انگیز را
بنابراین قلب های آنان سردرگم نخواد شد.

بنابراین چگونگی حکومت دانا:
تهی کن قلب هایشان را.
آکنده کن شکم هایشان را.
سست کن جاه طلبی شان را.
توان بخش استخوان هایشان (بدن) را.

بگذار مردم هیچ نیرنگ و آزی نداشته باشند.
بنابراین کسی که از این تدبیر استفاده می کند بی پروایی نمی کند که در آمیزد (دخالت).

رفتار کن بدون توطئه (نقشه قبلی)
و هیچ چیز ورای لگام (کنترل) نیست.

 

انگلیسی

Do not glorify the achievers
So the people will not squabble.
Do not treasure goods that are hard to obtain
So the people will not become thieves.
Do not show the desired things
So their hearts will not be confused.

Thus the governance of the sage:
Empties their hearts.
Fills their bellies.
Weakens their ambitions.
Strengthens their bones.

Let the people have no cunning and no greed
So those who scheme will not dare to meddle.

Act without contrivance
And nothing will be beyond control

 

چاپ