تائو ته چینگ

 بخش 2

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

هنگامی که گیتی شناخته می شود زیبا همانند زیبا, زشت به وجود می آید.
هنگامی آن نیک شناخته می شود همانند نیک, بد به وجود می آید.

بنابراین هستی و نیستی یکدیگر را به بار می آورند
بلند و کوتاه یکدیگر را آشکار می سازند.
دشوار و آسان یکدیگر را به بار می آورند.
فراز و ژرف یکدیگر را یاری می کنند.
موسیقی و نوا یکدیگر را آهنگین می سازند.
پیش و پس یکدیگر را دنبال می نمایند.

بنابراین دانا:
سامان می دهد کار را از هیچ کنشی.
راهنمایی می کند با آموزشی از هیچ واژه ای.

او با هزاران چیز کار می نماید ولی به لگام نمی گیرد.
او می آفریند ولی به دارایی نمی گیرد.
او رفتار می کند ولی به خیال نمی گیرد.

او کامیاب می شود ولی در کامیابی خود زندگی نمی کند.
زیرا او در کامیابی خود نمی ماند
آن هرگز فرار نمی کند.

 

انگلیسی

When the world knows beauty as beauty, ugliness arises.
When it knows good as good, evil arises.

Thus being and non-being produce each other.
Difficult and easy bring about each other.
Long and short reveal each other.
High and low support each other.
Music and voice harmonize each other.
Front and back follow each other.

Therefore the sage:
Manages the work of non-action.
Conducts the teaching of no words.

He works with myriad things but does not control.
He creates but does not possess.
He acts but does not presume.

He succeeds but does not dwell on his success.
It is because he does not dwell on his success.
That it never goes away.

 

چاپ