تائو ته چینگ

 بخش 1

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

تائوای که توانایی سخن گفتن را داشته باشد یک تائو ی پایدار نسیت
نامی که نامیده شود یک نام پایدار نیست
بی نامی سرچشمه ای از آسمان و زمین است
نام مادر هزاران چیز است

بنابراین, پیوسته رها از آرزو باش
کسی که بنگرد شگفت زده خواهد شد
پیوسته آکنده از آرزوباش
کسی که بنگرد او نمایان خواهد شد

این دو همسان می نمایند ولی در نام دگر سانند
همبستگی راز است
راز رازها, درگاه تمام شگفتی ها است

 

انگلیسی

The Tao that can be spoken is not the constant Tao
The Name that can be named is not the constant Name
The nameless is the origin of Heaven and Earth
The named is the mother of myriad things

Thus, constantly free of desire
One observes its wonder
Constantly filled with desire
One observes its manifestations

These two emerge similarly but differ in name
The unity is the mystery
Mystery of mysteries, the door to all wonders

 

چاپ