کتاب دائو ده جینگ 

 دیباچه

در این برگردان کوشیده شده که هرچه بیشتر از واژگان پارسی بهره گرفته شود و کمتر از واژگان عربی و انگلیسی و دیگر زبان های بیگانه بهره گرفته شده است. باشد که تمام دوستان گرامی از این سایت بهره لازم را ببرند.

همچنین کوشده شده مفهوم این کتاب دچار دگرگونی نشود به همین انگیزه سخت فهمی در بین واژگان این برگردان ایجاد شده که از تمامی دوستان از این سختی پوزش می خواهیم.

تفسیر چندی از بخش های این کتاب در بخش انگلیسی سایت نوشته شده ولی به انگیزه اینکه هدف برگردان این کتاب زیبا بود تا به پایان نرسیدن این کتاب تفسیر ها برگردانده نخواهند شد.

برگردان بخش ها از چینی را آقای استاد Derek Lin انجام می دهند. و من هم برگردان ایشان را برگردان می کنم. برگردان بخش های 18 به بعد کار استاد گرامی ع.پاشایی است که از کتاب "دائو: راهی برای تفکر" نوشته شده است.

 

باشد که مورد پذیرش ایزد منان و استاد بزرگ لائوتزو قرار گیرد

 

با آرزوی نیک روزی

آرمین رسول زاده

 کتاب دائو ده جینگ

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش 10
بخش 11
بخش 12
بخش 13
بخش 14
بخش 15
بخش 16
بخش 17
بخش 18
بخش 19
بخش 20

بخش 21
بخش 22
بخش 23
بخش 24
بخش 25
بخش 26
بخش 27
بخش 28
بخش 29
بخش 30
بخش 31
بخش 32
بخش 33
بخش 34
بخش 35
بخش 36
بخش 37
بخش 38
بخش 39
بخش 40

بخش 41
بخش 42
بخش 43
بخش 44
بخش 45
بخش 46
بخش 47
بخش 48
بخش 49
بخش 50
بخش 51
بخش 52
بخش 53
بخش 54
بخش 55
بخش 56
بخش 57
بخش 58
بخش 59
بخش 60
بخش 61
بخش 62
بخش 63
بخش 64
بخش 65
بخش 66
بخش 67
بخش 68
بخش 69
بخش 70
بخش 71
بخش 72
بخش 73
بخش 74
بخش 75
بخش 76
بخش 77
بخش 78
بخش 79
بخش 80
بخش 81