نوشته: مریم جاویدی

ماهی و اقیانوس

 

روزی روزگاری ماهی جوانی پرسید: اقیانوس چیست؟ ...همه از آن می گویند.
ماهی پیر و خردمند پاسخ گفت: اقیانوس همان است که تورا از هر جهت در بر گرفته.
ماهی جوانتر نمی توانست بفهمد... هیچ چیز در اطراف من نیست... چرا نمی توانم بیابمش؟
تو نمی توانی، ‌ماهی پیر گفت: چرا که اقیانوس در بیرون و درون توست... تو در آن زاده شده ای و روزی در آن خواهی مرد...
اقیانوس تو را در بر گرفته ..آنچنان که پوستت.